REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.bazee.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bazee.pl.
 2. Sklep internetowy www.bazee.pl jest własnością BAZEE Monika Kowalczyk-Wosztyl, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do CEiDG, posiadającej NIP: 7123065549 , zwanej dalej Sprzedawcą.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@bazee.pl
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego www.bazee.pl, Klient jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 123), dalej jako „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), dalej jako „Kodeks cywilny”.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.bazee.pl
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy www.bazee.pl dostępny pod adresem internetowym www.bazee.pl, będący własnością Sprzedawcy.
 3. Produkt – rzecz dostępna w Sklepie, którą może nabyć Klient.
 4. Karta produktu
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 6. Sprzedawca – właściciel sklepu
 7. Zamówienie – oświadczenie Klienta skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, jakie Klient chce nabyć, a także rodzaj dostawy, rodzaj płatności i dane Kupującego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 8. Formularz Zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 10. Konto – panel tworzony przez Klienta w Sklepie, umożliwiający mu nabywanie Produktów. Założenie konta jest darmowe.
 11. Formularz Rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie;
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 13. Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 14. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę. 

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów z usług dostępnych w Sklepie internetowym, niezbędne jest łącznie:
  • połączenie z siecią Internet,
  • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
 2. W ramach Sklepu internetowego zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w § 3 pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klientów, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5. Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową www.bazee.pl;
  • kliknąć w zakładkę „Twoje konto”;  
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   • adres poczty elektronicznej,
   • wymyślone przez Klienta hasło do Konta, zawierające nie mniej, niż 6 znaków, w tym co najmniej jedną wielką literę oraz co najmniej jedną cyfrę,
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  • zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych;
  • kliknąć opcję „zarejestruj się”.
 2. Po kliknięciu opcji „zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po jego kliknięciu, Klient zostanie przekierowany do panelu logowania, skąd po wpisaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła uzyska dostęp do Konta.
 3. Klient może w każdym czasie i bez podania przyczyny odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość o treści „usuń konto”, z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, na adres e-mail: kontakt@bazee.pl.
 4. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, jeżeli korzysta on ze Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usunięcie konta przez Sprzedawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 6. Zawarcie umowy

 1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym są wrażone w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. W celu nabycia Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową www.bazee.pl ;
  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam i płacę”;
  4. w wyświetlającym się Formularzu Zamówienia wpisać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • wybrany sposób płatności (przelew on-line, płatność kartą)
 1. wybrany sposób dostawy (kurier Inpost – 12zł, Paczkomat – 0zł),
 2. adres dostawy Produktu (nazwa ulicy, numer domu/lokalu, kod pocztowy i miejscowość)
 1. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
 2. kliknąć opcję „potwierdzam zakup”.
 1. Kliknięcie opcji „potwierdzam zakup” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i obowiązkiem dokonania płatności.
 2. Otrzymanie Formularza Zamówienia przez Sprzedawcę potwierdza wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 4. Jeżeli Klient przed złożeniem zamówienia utworzył Konto, przed rozpoczęciem zakupów powinien się na nie zalogować i dodać do koszyka wybrane Produkty. Następnie powinien wpisać w Formularzu Zamówienia wybrany sposób płatności, sposób i adres dostawy oraz kliknąć opcję „potwierdzam zakup”. Dalsza procedura przebiega w taki sam sposób, jak opisano ją w § 6 pkt. 3-6 Regulaminu.
 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

§ 7. Dostawa Produktów

 1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Podczas procesu składania zamówienia Klient otrzyma informację o wysokości kosztów wysyłki zamówionych Produktów i ich dostawy na wskazany przez Klienta adres.
 3. Sprzedawca przygotowuje i wysyła Produkt Klientowi w terminie określonym na karcie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach Produktów. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Produkt dostarczony Klientowi powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 5. Klient powinien sprawdzić Produkt w obecności kuriera. Jeśli paczka jest uszkodzona, Klient powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu do Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
 2. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@bazee.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Produkt Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Produkt należy zwrócić w oryginalnym, kartonowym opakowaniu wraz z oryginalnym wieszakiem, chroniąc zwracany Produkt przed wygnieceniem, a tym samym przed obniżeniem jego wartości. Przesyłka zwrotna powinna zawierać formularz odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku zwrotu produktu bez wieszaka, wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona o 10 zł.
 8. Zwracany produkt musi być czysty i nie może nosić śladów użytkowania np. zabrudzenia, uszkodzenia. Plomba etykiety dołączonej do Produktu nie może być uszkodzona.
 9. Klient zobowiązany jest odesłać Produkt na adres 3704 BAZEE ul. Kosmatki 2, 03-982 Warszawa.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Zwrot płatności dokonanych przez Klienta następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu.
 12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
 13. W sytuacji częściowego odstąpienia od umowy, np. zwrotu jednego Produktu z kilku zamówionych, jeśli warunek przyznania rabatu nie zostanie osiągnięty Klient musi liczyć się z utratą przyznanego wcześniej rabatu. 
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 9. Reklamacja

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktów wolnych od wad.
 2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych w Sklepie Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
 3. Jeżeli Klient zauważył wady Produktu powinien niezwłocznie zgłosić je Sprzedawcy wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres kontakt@bazee.pl.

Reklamacja powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. nr zamówienia
 3. opis i zdjęcia dostrzeżonych nieprawidłowości.
 4. oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 1. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 14 dni od otrzymania jej przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
 2. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Klientowi pocztą elektroniczną.
 3. Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt Sprzedawcy w terminie do 5 dni od daty otrzymania odpowiedzi od Sprzedawcy. Adres zwrotu wskazuje Sprzedawca.
 4. Koszty odesłania wadliwego Produktu pokrywa Sprzedawca.

§ 10. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Sklep internetowy jest własnością Sprzedawcy. Sprzedawca jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Sklepie internetowym, w całości lub w części. Nazwa Sklepu internetowego, logo, zasady działania strony internetowej, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 11. Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych jest BAZEE Monika Kowalczyk-Wosztyl, z siedzibą w Warszawie, wpisanej do CEiDG, posiadającej NIP: 7123065549.
 2. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.
 3. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 4. Klient ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych mailowo na adres kontakt@bazee.pl.
 5. Dane osobowe Klient chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Klienta zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

§ 12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Klient będący konsumentem może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Sklepu internetowego co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W tym samym terminie zmieniona wersja regulaminu zostanie przesłana Klientom, którzy utworzyli Konto.
 3. Dla umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się przepisy ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2020.

Polityka prywatności 

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. Pliki cookies). Pliki te pozwalają zidentyfikować urządzenie wykorzystywane przez Klienta i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach: 
 2. Rozpoznania urządzenia Klienta;
  b. Dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu;
  c. Uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia ciągłości sesji;
  d. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Sklep;
  e. Tworzenia anonimowych statystyk;
  f.  Emisji reklam.
 3. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl